powołanie do wojska polskiego - prawo, wojsko, służba wojskowa

Możesz zostać powołany do służby wojskowej

Zgodnie z nową ustawą o obronie Ojczyzny z marca 2022 roku (art. 5), prawie wszyscy obywatele w wieku 18-60 mają obowiązek obrony ojczyzny, którego podstawowym sposobem spełnienia jest służba wojskowa (w ramach WP).

Temu obowiązkowi nie podlegają kobiety w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie, a także m.in. osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8. Spełnianie obowiązku służby wojskowej może nastąpić również przez odbywanie służby zastępczej.

Służba w rezerwie pasywnej oraz aktywnej

Każda osoba z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, tj. odbyciu komisji wojskowej oraz nie przekraczająca 55 roku życia, jest częścią rezerwy pasywnej. Czynna służba wojskowa dla rezerwy pasywnej realizowana jest poprzez ćwiczenia wojskowe (na terenie jednostki wojskowej oraz poligonie. Czas ich trwania zależy od okoliczności, ale może to potrwać np. do 30 dni lub 90 dni, a także w formie rotacyjnej. Aktywną rezerwę w Wojsku Polskim tworzą osoby, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski – 63 roku życia.

W roku 2021 oraz 2022 roku limit osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w celu odbycia ćwiczeń wojskowych, wynosił 200 tysiące.

Rekompensata za utracone zarobki, zwrot kosztów dojazdu

Pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, wezwanym do osobistego stawienia się , którzy nie otrzymali wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki. Na czas wezwania do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących obronności RP pracodawca jest zobowiązany udzielić nam bezpłatnego urlopu.  Rekompensata przysługuje za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

Pełna treść ustawy o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.0.2305).

Pod koniec listopada i grudnia ruszyły masowe powołania do armii. Wezwanie do wojska polskiego w tym roku (2022) ma otrzymać 200 tys. cywili. W zależności od potrzeb i zadań jednostki na ćwiczenia są powoływani żołnierze rezerwy różnych specjalności, w grupach m.in.: pancerno-zmechanizowanej, logistycznej i saperskiej. Osoby te mają 14 dni na spakowanie i zameldowanie się w jednostce wojskowej.

Idea powołania na ćwiczenia wojskowe, w tym poznania praktycznej nauki walki,  jest słusznym pomysłem, zwłaszcza w sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, kiedy tuż obok toczy się wojna.

 

Ofensywa Blog