pcc & tccc 2023

Przedłużona opieka nad rannymi (PCC) 2023

Wytyczne dotyczące przedłużonej opieki nad rannymi np. ofiarami wypadków (Prolonged Casualty Care – PCC) są standardem opieki dla opracowania i utrzymania programów Departamentu Obrony (DoD) wymaganych do zwiększenia pewności, interoperacyjności i wspólnego zaufania wśród całego personelu adeptów PCC.

Czym jest PCC (Prolonged Casualty Care)?

PCC to termin odnoszący się do długotrwałej  opieki medycznej udzielanej rannym osobom w sytuacjach, gdy dostęp do zaawansowanych środków i udogodnień medycznych jest ograniczony lub utrudniony. Ma to zastosowanie w sytuacjach takich jak misje wojskowe, ekspedycje, katastrofy naturalne czy sytuacje, w których ratownicy medyczni muszą zapewnić opiekę rannym przez dłuższy okres czasu, zanim dotrą do nich bardziej zaawansowane środki medyczne lub zostaną ewakuowani.

Personel medyczny musi radzić sobie z wieloma wyzwaniami, takimi jak ograniczone zasoby medyczne, brak sprzętu, niewłaściwe warunki sanitarno-higieniczne oraz trudności w komunikacji i logistyce. W takich sytuacjach podstawowym celem jest utrzymanie życia pacjenta, minimalizacja ryzyka powikłań i zapewnienie długotrwałej opieki medycznej. Tym samym rosną wymagania od personelu medycznego, który musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa, pierwszej pomocy, medycyny polowej, zaopatrzenia rannego oraz zarządzania stresem i traumatycznymi sytuacjami.

Czym jest PFC (Prolonged Field Care) ?

PFC to przedłużona opieka nad poszkodowanym na polu walki, która ma ogromne znaczenie w przypadku opóźnienia ewakuacji lub w czasie konfliktów asymetrycznych. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach takich jak operacje wojskowe, misje ratunkowe w trudno dostępnych miejscach czy katastrofy naturalne, gdzie istnieje ryzyko długotrwałej izolacji medycznej lub opóźnienia w dostępie do zaawansowanej opieki zdrowotnej.

Wykorzystuje ograniczone zasoby i jest utrzymywana, aż poszkodowany dotrze do odpowiedniego poziomu opieki medycznej. Czas może zostać wydłużony do kilku dób w zależności od stanu pacjenta i możliwości ewakuacji. PFC może być realizowane na bazie wcześniej przygotowanego bezpiecznego domu (ang. safe house) lub jako improwizowane miejsce z wykorzystaniem ograniczonej ilości sprzętu.

PFC obejmuje monitorowanie parametrów życiowych, zarządzanie bólem, leczenie ran, nawodnienie i żywienie, oraz utrzymanie funkcji życiowych pacjenta.

Różnice PCC a PFC

PFC   i PCC   to dwa różne podejścia do długoterminowej opieki medycznej w warunkach polowych, ale mają pewne podobieństwa i różnice. W dużym skrócie, PFC odnosi się do ogólnego podejścia do długoterminowej opieki medycznej w warunkach polowych, podczas gdy PCC jest bardziej skoncentrowane na zaawansowanej opiece nad ciężko rannymi żołnierzami.

PCC i TCCC

Tactical Combat Casualty Care (TCCC) i Prolonged Casualty Care (PCC) są dwoma różnymi koncepcjami dotyczącymi opieki nad rannymi w sytuacjach taktycznych.  Oto podstawowe różnice między nimi:

 1. Obszar zastosowania:
 • TCCC: Skupia się głównie na opiece medycznej nad rannymi w sytuacjach taktycznych i bojowych, w których ranni są narażeni na zagrożenia związane z działaniami wojennymi, takie jak ostrzał, eksplozje czy walka z bronią.
 • PCC: Dotyczy długotrwałej opieki medycznej udzielanej rannym w sytuacjach, gdy dostęp do zaawansowanych środków medycznych lub ewakuacji jest ograniczony lub utrudniony, na przykład podczas misji wojskowych, ekspedycji lub w wyniku katastrof naturalnych.
 1. Czas trwania:
 • TCCC: Skupia się na natychmiastowej opiece nad rannymi w sytuacjach taktycznych, która ma na celu szybkie i skuteczne leczenie w polu walki.
 • PCC: Koncentruje się na długotrwałej opiece nad rannymi, która może trwać godziny, dni lub nawet dłużej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia podstawowej opieki medycznej przez dłuższy okres, zanim dotrą bardziej zaawansowane środki medyczne lub zostanie zorganizowana ewakuacja.
 1. Cele:
 • TCCC: Głównym celem TCCC jest ratowanie życia rannych w sytuacjach taktycznych poprzez natychmiastowe leczenie ran, kontrolę krwotoków i stabilizację pacjentów przed ewakuacją.
 • PCC: Celem PCC jest zapewnienie długoterminowej opieki medycznej nad rannymi, minimalizacja ryzyka powikłań i zapobieganie zaostrzeniu urazów w sytuacjach, gdy dostęp do zaawansowanych środków medycznych jest ograniczony.
 1. Zaawansowanie środki medyczne:
 • TCCC: Opiera się na technikach i procedurach medycznych dostosowanych do sytuacji pola walki, wykorzystując ograniczone zasoby i specjalistyczny sprzęt medyczny przystosowany do działań taktycznych.
 • PCC: Wymaga bardziej kompleksowej opieki medycznej, wykorzystującej zaawansowane środki diagnostyczne, leki i procedury medyczne, które mogą być niedostępne w terenie lub w sytuacjach awaryjnych.

Oba podejścia są ważne i istotne w zapewnieniu skutecznej opieki medycznej w ekstremalnych warunkach, uwzględniając różne scenariusze i potrzeby pacjentów. Co do zasady wytyczne PCC przygotowują osoby, aby wiedziały co zrobić dalej po skutecznym przeprowadzeniu wszystkich interwencji zgodnie z wytycznymi TCCC i z racji tego szkolenie PCC powinno odbywać się dopiero po opanowaniu zasad i technik TCCC. Zatem najpierw należy omówić taktyczną bojową opiekę nad ofiarami wypadków (TCCC) i jej związek z PCC.

TCCC służy jako standard opieki dla niemedycznych i medycznych pierwszych respondentów. Koncepcje przedstawione w wytycznych TCCC są warunkiem wstępnym do opracowania i wdrożenia  programów PCC. TCCC zapewnia “oparte na zasadach” podejście do zarządzania ofiarami, które ma zastosowanie do pacjentów z urazami i chorobami nie będącymi skutkiem działań wojennych.

Program PCC “MARC2H3-PAWS-L” pomaga poprowadzić użytkowników przez to, co należy rozważyć po skutecznym przeprowadzeniu wszystkich interwencji TCCC:

 1. Zajęcie się i ponowna ocena wszystkich natychmiastowych zagrożeń życia i interwencji, zgodnie z aktualnymi wytycznymi TCCC, przed przejściem do rozważań PCC.
 2. Dokonaj ponownej selekcji ofiar i zasobów, zgodnie z wymaganiami, używając odpowiednich narzędzi do podejmowania decyzji o selekcji.
 3.  Potwierdź, że powiadomienia o incydencie, telemedycyna i prośby o ewakuację zostały wysłane i otrzymane przez właściwe kanały. Musi to być ocenione nie później niż “C-Communications” w MARC2H3-PAWS-L.
 4.  W razie wątpliwości odwołaj się do wstępnej oceny i leczenia według wytycznych TCCC.

Uwaga: Pierwszym działaniem, w ramach każdej kategorii wytycznych opartych na roli PCC, jest ukończenie podstawowego postępowania wg. TCCC.

Podstawowym celem w PCC jest wydostanie się z PCC; dlatego planowanie operacyjne i medyczne powinno unikać kategoryzowania PCC jako podstawowej zdolności wsparcia medycznego lub czynnika kontrolnego podczas celowej oceny ryzyka. Jednak skuteczny plan medyczny powinien zawsze uwzględniać PCC jako sytuację awaryjną.

march-paws-l schemat

Komisja TCCC i PCC-WG opowiadają się za następującym rozwiązaniem:

 • Ukończenie TCCC jest warunkiem wstępnym do PCC.
 • TCCC wspiera System Reagowania na Ofiarę Wojny Dowódcy jako część podstawowego planu medycznego; PCC ma miejsce, gdy ruch i logistyka są kwestionowane lub ograniczone.
 • Opaski uciskowe, transfuzja krwi, wsparcie dróg oddechowych i wentylacji są często wymaganymi interwencjami dla ciężko rannych. Przyszłe wysiłki PCC powinny skierować środki na technologię, planowanie medyczne, a co najważniejsze – szkolenie.  TCCC zapewnia fundament, na którym można zbudować bardziej zaawansowane umiejętności resuscytacyjne potrzebne dla złożonych urazów i chorób nie będących urazami bojowymi.
 • PCC PCC może wymagać metodologii triage, która odchodzi od kryteriów medycznych do równoważenia logistycznych, taktycznych lub operacyjnych wyników.
 • Wymagania dotyczące indywidualnego i zbiorowego szkolenia w służbie oraz wymagania dotyczące wejścia do teatru dowództwa powinny uwzględniać standardy PCC.
 • Paradygmat PCC dla kolejnych faz opieki w ramach Roli 1, oparty na czasie, powinien być włączony do doktrynalnych i logistycznych kryteriów planowania.

Źródło (EN): https://deployedmedicine.com/market/31/content/3263

Podręcznik (EN): https://deployedmedicine.com/content/2423

Podręcznik (PL): Pierwsza pomoc z elementami TCCC

 

Ofensywa Blog