każdy może zabić - zabijać

Każdy z nas może zabić (zabijać)

Kto zabija człow­ieka? Dlaczego zabijamy i z jakich powodów? To może być Twój sąsiad, najlepszy przyjaciel, bliski krewny. Czy to możesz być TY? Codziennie na swojej drodze spotykamy osoby gotowe na wszystko.

kazdy_moze_zabic_2024_ksiazkaNa te py­tania próbuje odpow­iedzieć autorka książki, Krystyna Rożnowska. Każdy człow­iek jest inny, każde za­bójstwo zostaje popełnione w in­nych okolicznościach i z róż­nych po­wodów, a uo­gól­ni­enia prowadzą do zbyt­nich up­roszczeń. Za­bójstwo to na­j­cięższe przestępstwo – tak jest ocen­i­ane w róż­nych kul­tu­r­ach, re­li­giach i sys­tem­ach praw­nych. Wieść o popełni­eniu morderstwa wy­wołuje sprzeczne reak­cje: przer­ażenie, potępi­enie, a także za­ciekawienie czy zdu­mi­enie. Bo jaka siła tk­wiąca w człow­ieku sprawia, że pozbawia on ko­goś ży­cia, naraża­jąc siebie na srogą karę, izolacje i wyrzuty sum­i­enia?

Temat tej książki jest sensacyjny, niek­tóre wypo­w­iedzi i zwi­erzenia wy­wołują dreszcze podczas czytania. Autorka szukała prawdy o ludziach, którzy dop­uś­cili się za­bójstwa. Czy można ją poznać, skoro człow­iek nie jest do końca pozn­awalny? Na pewno trzeba jej szukać, próbować zro­zu­mieć za­bójców i motywy ich czynów, w nadziei, że po­może to ogran­iczyć liczbę zbrodni w przyszłości. Wszys­tko w ży­ciu może się zdar­zyć. W tej książce otrzymujemy opowieści osób, które zostały prawomocnie skazane. Czasami są to osoby obrzydliwie pewne siebie, a przy tym nie czują żadnej skruchy.

>> | Zamów e-booka | < <

“Jeśli chło­pak wy­chow­uje się w pato­lo­gicznej rodzinie, codziennie widzi dużo bru­tal­ności, ukrad­nie raz czy drugi, i kogoś pobije, to przestaje mieć sum­i­enie. Kiedy patrzy się od małego na ok­ru­cieństwo, bi­jatykę, czy samemu dostaje się baty, to się człow­iek do tego przyzwyczaja i po­tem się nad tym nie za­stanawia, że ktoś odczuwa ból. Taki już nie ma żad­nych za­hamowań i nie za­d­rży mu ręka, nim uderzy, bo on wtedy nie myśli, że ko­goś krzy­wdzi, albo że może zabić. Potem może nawet sam nie wie, dlaczego zabił.” – fragment z książki.


Ofensywa Blog