zmiany w TECC w 2023 roku

Planowane zmiany w TECC w 2023 roku

Dwie istotne zmiany w wytycznych TECC zostaną opublikowane jeszcze w tym roku (2023). Pierwszą z nich będzie zestaw wytycznych pediatrycznych. Wszyscy wiemy, że “dzieci to nie tylko mali dorośli”, ale wiele priorytetów zawartych w wytycznych TECC dotyczy również dzieci. Nasze początkowe priorytety – unikanie dodatkowych obrażeń, kontrola krwotoków i podstawowe zarządzanie drogami oddechowymi pozostają niezmienione. W przypadku opieki i ewakuacji w sytuacji pośredniego zagrożenia wprowadzono pewne zmiany, w tym różnice w postępowaniu z drogami oddechowymi i hipotermią. Jednym z elementów, który pediatryczna grupa robocza uznała za ważny, co było zaskoczeniem, było leczenie i monitorowanie hipoglikemii.

Inną istotną zmianą jest zmiana słownictwa i preambuły, aby były bardziej spójne z zamierzoną filozofią. Podczas gdy wiele zastosowań TECC miało miejsce w przestrzeniach taktycznych lub zbliżonych do taktycznych, nigdy nie było to intencją. Wytyczne TECC miały na celu ustanowienie ram dla taktycznego podejmowania decyzji medycznych – taktycznego w tym sensie, że istnieje bezpośrednie zagrożenie zewnętrzne. W tym duchu wytyczne TECC powinny być odpowiednie dla różnych środowisk “wszystkich zagrożeń”, a nie tylko podczas katastrof, aktywnych strzelców i terrorystów. Podobieństwa między TECC i TCCC oraz skupienie się na wielu kursach uczących stosowania wytycznych TECC doprowadziły do błędnego przekonania, że “TECC to po prostu cywilne TCCC” oraz tendencji wielu osób do mówienia i nauczania TECC i TCCC zamiennie. Mimo iż TECC jest oparte na zasadach TCCC (ang. Tactical Combat Casualty Care) stosowanych w obszarze działań wojskowych, ale zostało dostosowane do zastosowań cywilnych, takich jak sytuacje masowych strzelanin, zamachy terrorystyczne, wypadki drogowe czy katastrofy naturalne.

Podczas dyskusji na temat proponowanych wytycznych pediatrycznych na sesji roboczej w grudniu, grupa zidentyfikowała słowa i zwroty, które są (lub przynajmniej brzmią) specyficzne dla ustawień wojskowych i SWAT. Użycie konkretnych słów, takich jak “misja” i “ofiara”, rozważano w kontekście tego, czy są one odpowiednie dla innych środowisk. Komitet zaczął odnosić się do tych zmian jako “de-Velcroing” wytycznych – czyli odejście od wyposażenia zespołów wojskowych i taktycznych.

C-TECC to Komitet ds. taktycznej opieki nad poszkodowanymi w nagłych wypadkach , który opracowuje i utrzymuje wytyczne, na których opierają się popularne kursy, takie jak kurs TECC NAEMT czy Ratownika pola walki.

Po zatwierdzeniu przez komitet ds. wytycznych nowych wytycznych, preambuły i rewizji, planują oni poddać wszystkie aktualne wytyczne przeglądowi technicznemu, aby upewnić się, że język jest spójny we wszystkich wytycznych i zostaną one opublikowane jeszcze w tym roku.

Wszystkie spotkania C-TECC są spotkaniami otwartymi. Zawsze jest więcej pracy do wykonania i można do niej dołączyć poprzez wolontariat. Wiosną danego roku, zwykle podczas Special Operations Medical Association (SOMA) Special Operations Medicine Scientific Assembly (SOMSA), komitet spotyka się i określa priorytety na nadchodzący rok. Może to obejmować nowe wytyczne do napisania lub obszar istniejących wytycznych, które wymagają przeglądu lub rewizji. Tworzone są grupy robocze, a jesienią odbywa się dłuższe spotkanie, na którym dogłębnie analizowane są nowe wytyczne i poprawki. Trzecie spotkanie odbywa się zwykle w styczniu na spotkaniu National Emergency Medical Systems Physician (NAEMSP), aby w razie potrzeby dokonać dodatkowego przeglądu. Możesz dołączyć do listy e-mailowej C-TECC, aby otrzymywać ogłoszenia o nadchodzących spotkaniach na ich stronie internetowej.

Przedruk z acep.org

Ofensywa Blog